AIKNC logo
Meklēt pēc
Info
Studentam
Sākums
Kas ir AIKNC?
Dokumenti un publikācijas
Saites
Ceļvedis
Kļūdu ziņojumi un atsauksmes
Biežāk uzdotie jautājumi
Dokumenti ekspertiem
Aptaujas anketa
Iepirkumi
Augstskolas
Akreditētās augstskolas un koledžas
Likvidētās augstskolas un koledžas
Reģistrētās neakreditētās augstskolas un koledžas

Augstskolu un koledžu filiāles
Likvidētās filiāles
Studiju programmas
Statistika
Statistika pa studiju virzieniem
Atskaites

Meklēšana

Akreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Licencētas neakreditētas
Pēc mācību iestādes
Pēc iegūstamā grāda
Pēc profesijas standarta
Pēc studiju virziena

Visas
Pēc mācību iestādes
Pēc profesijas standarta

Neīstenojamas
Bez turpinājuma
Ar turpinājumu
Valoda
Latviešu   English

Kontaktinformācija

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (AIKNC)

Juridiskā un pasta adrese: Vaļņu iela 2, LV-1050, Rīga

E-pasts: aiknc@aiknc.lv

Mobilais tālrunis: +371 29283214

Rēķins: LV05PARX0000275971014, AS "Citadele banka", PARXLV22

PVN reģ. nr. LV50003239391

Bologna Process LogoEuropean Higher Education Area Logo Eiropas Sociālā fonda projekts "Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai" Pieteikšanās IZM informatīvajam e-izdevumam

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC)

Nodibinājums "Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs" (turpmāk - AIKNC) tika izveidots 1994.gada 28.decembrī, sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai (turpmāk - IZM) un Rektoru padomei. AIKNC dibinātāji ir IZM, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte, SIA "Biznesa augstskola Turība". (2004.gada jūlijā saskaņā ar Komerclikuma prasībām AIKNC tika pārveidots no bezpeļņas organizācijas SIA par nodibinājumu). Sīkāku informāciju skatīt statūtos.

AIKNC darbību vada valde, kuras sastāvā ir valdes priekšsēdētājs Juris Dzelme, valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zaļkalns, dalībnieki Jānis Rozenblats, Inga Saknīte, Helmūts Guļevskis, Irēna Kaminska, Aldis Baumanis, Ojārs Judrups.

AIKNC revidents ir Jānis Meijubers.

AIKNC valdes darbu kontrolē AIKNC padome, kuras sastāvā ir 12 juridisko personu pārstāvji: Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte, Daugavpils Universitāte, Rīgas Stradiņa Universitāte, SIA "Biznesa augstskola Turība", Latvijas Studentu apvienība, Latvijas Augstskolu profesoru asociācija, Latvijas Zinātnieku savienība, Privāto augstskolu asociācija, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera.

Ierosinājumus, priekšlikumus un rekomendācijas par AIKNC darbību izskata un sniedz konsultācijas AIKNC vadībai AIKNC ētikas padome: Jānis Čakste (AIKNC ētikas padomes priekšsēdētājs), Jānis Vucāns (AIKNC ētikas padomes priekšsēdētāja vietnieks), Vulfs Kozlinskis, Elmārs Beķeris, Baiba Rivža.

AIKNC ir nodarbināti 5 algoti darbinieki: valdes priekšsēdētājs Juris Dzelme, valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Zaļkalns, projektu vadītāja Zane Greize, lietvede Agnese Darbiņa, grāmatvede Līvija Kalniņa.

AIKNC organizētajā augstskolu, koledžu un to studiju programmu novērtēšanas darbā ir iesaistīti aptuveni 600 Latvijas un ārzemju eksperti, kuri saņem autoratlīdzību par saviem sagatavotajiem atzinumiem.

AIKNC misija ir:

sekmēt augstākās izglītības attīstību Latvijas Republikā, uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, pieejamību un efektivitāti, nodrošināt iespēju visiem par augstāko izglītību ieinteresētajiem, ieskaitot studentus, akadēmisko personālu, augstskolu un koledžu administrāciju, darba devējus un profesionālās organizācijas, saņemt objektīvu un pilnīgu informāciju par augstākās izglītības kvalitāti, augstākās izglītības problēmām un attīstības ceļiem.

Visu AIKNC misijas, mērķu un uzdevumu skaidrojumu lūdzam skatīt šajā dokumentā.

AIKNC galvenais uzdevums ir Akreditācijai nepieciešamās augstskolu, koledžu un to studiju programmu novērtēšanas organizēšana.

Šai nolūkā AIKNC:

 • saņem no IZM un pārbauda akreditācijai iesniegtos pieteikumus un pašnovērtēšanas ziņojumus,
 • no ārzemju un Latvijas ekspertiem izveido nepieciešamās novērtēšanas komisijas, kuras apstiprina Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija (turpmāk - AIPAK) vai/un Augstākās izglītības padome (turpmāk - AIP),
 • slēdz līgumus ar augstskolām un koledžām par novērtēšanas organizēšanu, organizē novērtēšanas komisiju darbu,
 • sagatavo un iesniedz AIPAK un AIP nepieciešamos dokumentus lēmuma pieņemšanai par augstskolas, koledžas vai studiju programmas akreditāciju.

Bez tam AIKNC:

 • nodrošina akreditācijas komisijas darbu,
 • sagatavo Izglītības un zinātnes ministram parakstīšanai un reģistrē akreditācijas lapas,
 • palīdz augstskolām veikt akreditācijai nepieciešamo augstskolu, koledžu un to studiju programmu pašnovērtēšanu,
 • sniedz konsultācijas par augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas jautājumiem,
 • sagatavo un izplata informāciju sabiedrībai par akreditācijas gaitu un rezultātiem.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 9.panta 4.punktu Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā AIKNC katra mācību gada beigās laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicē to augstskolu sarakstu, kurām ir tiesības izsniegt valstiski atzītus diplomus par augstākās izglītības iegūšanu, kā arī šajās augstskolās akreditēto studiju programmu nosaukumus.

AIKNC pārstāv Latviju starptautiskajās nacionālo kvalitātes novērtēšanu nodrošinošo organizāciju apvienībās. Pašlaik AIKNC pārstāv Latviju ENQA (Eiropas asociācija kvalitātes nodrošināšanai augstākajā izglītībā (European Association for Quality Assurance in Higher Education)), INQAAHE (Starptautiskais augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas organizāciju tīmeklis (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education)), CEEN (Centrālās un Austrumeiropas tīmekļa asociācija (Central and Eastern European Networking Association)), EQANIE (Eiropas inženieru izglītības kvalitātes nodrošināšanas organizāciju tīmeklis (European Quality Assurance Network in Engineering Education)), EAQAN (Eirāzijas kvalitātes nodrošināšanas tīmeklis (Euroasian Quality Assurance Network)).

Īsa informācija par akreditāciju

Akreditācija ir augstskolas, koledžas vai studiju programmas kvalitātes pārbaude, kurā piedalās augstskolas, IZM, AIP, AIPAK, AIKNC.

Visās Baltijas valstīs augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kuru sastāvdaļa ir studiju programmu un augstskolu akreditācija, tika izstrādātas un sāka darboties 1995. gadā. Sadarbība starp Baltijas valstīm notiek Baltijas Augstākās izglītības koordinācijas komitejas ietvaros.

1995.gada 2.novembrī Saeimā pieņemtais un 1995.gada 17.novembrī laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" izsludinātais un kopš 1995.gada 1.decembra spēkā esošais Augstskolu likums definē: Augstskolas akreditācija - izglītības iestādes darba organizācijas un resursu kvalitātes pārbaude, kuras rezultātā iestādei piešķir valsts atzītas augstskolas statusu.

Šī paša likuma 9.panta 2.punkts nosaka:
(2)Augstskola vai koledža ir tiesīga izsniegt valstiski atzītus diplomus par attiecīgas studiju programmas apguvi, ja izpildīti šādi nosacījumi:

 • 1) attiecīgā augstskola vai koledža ir akreditēta;
 • 2) attiecīgā studiju programma ir akreditēta;
 • 3) augstskolas satversme vai koledžas nolikums ir apstiprināts Saeimā vai attiecīgi Ministru kabinetā.

Šī likuma 7.panta 4.punkts nosaka:

 • (4) Valstiski atzītā diplomā izmanto valsts ģerboņa attēlu, un šāda diploma paraugu nosaka Ministru kabinets.

Lēmumu par studiju programmu akreditāciju pieņem ar Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu izveidota Augstākās izglītības programmu akreditācijas komisija (AIPAK), bet par augstskolas akreditāciju - Saeimas apstiprināta Augstākās izglītības padome (AIP). Akreditācijai var pieteikt izglītības iestāžu reģistrā reģistrētas augstskolas un koledžas un to studiju programmas, kurām ir IZM piešķirtas licences - atļaujas sākt īstenot atbilstošo studiju programmu.

Par licencētas studiju programmas apgūšanu reģistrēta augstākās izglītības mācību iestāde ir tiesīga izsniegt diplomus savā vārdā (kamēr nav izpildītas visas Augstskolu likuma 9. panta prasības), bet šādu valstiski neatzītu diplomu īpašniekiem var rasties grūtības gan Latvijā, gan ārzemēs.

Ar akreditāciju un ārējo kvalitātes novērtēšanu saistīto pasākumu norisi un secību nosaka 2006. gada 3.oktobrī pieņemtie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.821 "Augstskolu, koledžu un augstākās izglītības programmu akreditācijas kārtība" (turpmāk tekstā - AN):

 • augstskolās notiek studiju programmu un/vai visas augstskolas darba pašnovērtējums (vajadzības gadījumā konsultējoties ar AIKNC);
 • tiek sastādīts pašnovērtējuma ziņojums un apkopoti AN norādītie dokumenti;
 • pašnovērtējuma ziņojums un AN norādītie dokumenti kopā ar noteikta parauga pieteikumu tiek iesniegti IZM kancelejā; tos saņem AIKNC un vērtē iesniegto dokumentu atbilstību AN prasībām; ja atklājas būtiskas nepilnības, dokumenti tiek atdoti augstskolai papildināšanai un pilnveidošanai;
 • ja dokumenti tiek pieņemti, tad ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pieteikuma saņemšanas jāveic akreditācija; tās norise:
  • AIKNC, konsultējoties ar augstskolu, sagatavo priekšlikumu par Novērtēšanas komisijas sastāvu (Priekšlikumus AIPAK un AIP par Novērtēšanas komisiju sastāvu sagatavo valdes priekšsēdētājs, par tām informējot AIKNC Valdi, un vajadzības gadījumā organizējot valdes sēdes),
  • AIPAK un/vai AIP apstiprina Novērtēšanas komisijas sastāvu,
  • AIKNC, sadarbojoties ar augstskolu, organizē Novērtēšanas komisijas darbu: nosūta komisijas ekspertiem pašnovērtējuma ziņojumu, sagatavo ekspertu vizīti augstskolā,
  • Novērtēšanas komisija ierodas augstskolā, pēc vizītes tā iesniedz AIKNC katra eksperta individuālo ziņojumu, kā arī Novērtēšanas komisijas sastādīto kopējo atzinumu,
  • AIKNC ziņojumus iesniedz AIPAK un/vai AIP;
 • AIPAK un/vai AIP, balstoties uz augstskolas iesniegtajiem materiāliem un augstskolas pārstāvju skaidrojumiem, Novērtēšanas komisijas kopējo atzinumu un atsevišķajiem ekspertu ziņojumiem, aizklāti balsojot, pieņem lēmumu par akreditāciju.

AIKNC:
Pasta adrese - Vaļņu 2, Rīga, LV-1050
Biroja adrese: Smilšu iela 8 (ieeja no Aldaru ielas 2/4, 4. stāvs), Rīga, LV-1050
tālrunis - +371 67213870
fakss - +371 67212558
e-pasts - aiknc@aiknc.lv


UZMANīBU Mājas lapā ir aktuāla tikai informācija par akreditāciju. Pārējā informācija var būt novecojusi.

Informācija par lapas izveidi
Informācija uz servera ©AIKNC